Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

By | 2020-02-26

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες υπάρχει και όταν οι δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία έχουν λάβει χώρα στο έδαφος άλλου κράτους, εφόσον αυτές θα ήταν βασικό …

από παράνομες δραστηριότητες παρουσιάζει την τάση να επαναλαμβάνει συνεχώς, τακτικές που έχει ήδη χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν.

Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το άρθρο 59(1)(α) των περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2018 (‘ο Νόμος …

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες υπάρχει ακόμη και αν οι δραστηριότητες από τις οποίες προέρχεται η προς νομιμοποίηση περιουσία διεξήχθησαν στο έδαφος άλλου κράτους μέλους ή στο έδαφος τρίτης χώρας.

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες – Διαχρονικό δίκαιο για το «αυτοξέπλυμα» υπό την ισχύ των Ν 2331/1995, 3424/2005 και 3691/2008 – Ο …

Νόμος 4557/2018 (ΦΕΚ Α/139/30.7.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και …

Εισαγωγή Το ξέπλυμα χρήματος είναι η προσπάθεια προσώπων να συγκαλύψουν την πηγή εσόδων τους, που προέρχονται από παράνομες δραστηριότητες (πχ εμπόριο όπλων, αρχαιοτήτων, ναρκωτικών κλπ …

Εναρμονιστικό νομοσχέδιο που αφορά την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπερψήφισε στη σημερινή της συνεδρία η Ολομέλεια της Βουλή των Αντιπροσώπων και ενέκρινε παράλληλα τους σχετικούς κανονισμούς.

Το Συμβούλιο ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με σχέδιο δράσης για την καλύτερη αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

[pdf] Ο περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) Νόμος του 2012 (Ν. 80(I)/2012) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4341, 27/6/2012

Γιώργος Αμυράς στην Ολομέλεια για την τραγωδία από τις πυρκαγιές και τη νομιμοποίηση μαύρου χρήματος

Περιγραφή:
Ο ειδικός αγορητής με το Ποτάμι Γιώργος Αμυράς μιλά στην Ολομέλεια για την τραγωδία από τις πυρκαγιές, τη…

Παρόμοια άρθρα από την κατηγορία "Πώς να πετάξω τα bitcoins":

Leave a Reply